وبــــلاگ شــــخصی... بــــهونه راد

.دست غم ، به تن تنهایی من سوخت

صـبـح بود

آسمان، سایه کش ایده از درخـت

آفتاب می ریـخـت

بر تن خیس زمین..

برگ هـا

رگ می زدند بر شاخه هـا

تو به زمـیـن تن داده بودی

و زمین راضی تـَر از همه

به تو می رس اید!!!

(از تو به من )

 

 

 


ادامه مطلـب
|| |BAHO0ONEH|

سکه ایی

 

روی پیاده  رو ٍ

ماه

 

|| |BAHO0ONEH

 

طوفانیست دلم

           ازموج موهایت

و

بلاتکلیف

که با تو بیاید

یا پیش من بماند !

 

***

 

شیطان از خاطره هایش می گو ید:

فقط تو یادمی

فروخت بهشت را به سیبی

حوا و آدمی.

 

پ ن:

 

تو را می خواهم

*

خاطرات برای من

مثل دختریست هر جایی...

 

|| |BAHO0ONEH|

آزادی را

پرنده ایی می بینم که

از دور نزدیکتره...

 

|| |BAHO0ONEH

 

درخت بیچاره را

پاییز , عریان می کند ,

آبروی ریخته را

زمین به دوش می کشد!

 

***

 

درخت سبز کرد

شاخه باردار شد

از خجالت تن اش  گل انداخت

انار خندید...

 

***

 

درخت – سرما


نامشروع هم آغوش شدند

برگها از هراس آبستن...

زرد شدند

 

***

خاطرات

مثل پاییز برگریزان

چون گوشواره از یادم آویزان

 

|| |BAHO0ONEH|

MiSs-A