.دست غم ، به تن تنهایی من سوخت
سکه ایی

روی پیاده  رو ٍ

ماه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط BAHO0ONEH 


طوفانیست دلم

           ازموج موهایت

و

بلاتکلیف

که با تو بیاید

یا پیش من بماند !


***


شیطان از خاطره هایش می گو ید:

فقط تو یادمی

فروخت بهشت را به سیبی

حوا و آدمی.


پ ن:


تو را می خواهم

*

خاطرات برای من

مثل دختریست هر جایی...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط BAHO0ONEH  | 

آزادی را

پرنده ایی می بینم که

از دور نزدیکتره...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط BAHO0ONEH 


درخت بیچاره را

پاییز , عریان می کند ,

آبروی ریخته را

زمین به دوش می کشد!


***


درخت سبز کرد

شاخه باردار شد

از خجالت تن اش  گل انداخت

انار خندید...


***


درخت – سرما


نامشروع هم آغوش شدند

برگها از هراس آبستن...

زرد شدند


***

خاطرات

مثل پاییز برگریزان

چون گوشواره از یادم آویزان

+ نوشته شده در  ساعت   توسط BAHO0ONEH  |